Tuesday, February 27, 2018

๑. เวลาติดต่องานทะเบียน

๑.๑ สำหรับนักเรียน
- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ช่วงพัก  เวลา 12.00 – 13.00 น.
- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ช่วงหลังเลิกเรียน  เวลา 15.30 – 16.30 น.

๑.๒ สำหรับผู้ปกครอง และ บุคคลทั่วไป ในเวลาราชการ
- วันจันทร์  เวลา 13.00 – 16.30 น.
- วันพุธ เวลา 08.30 – 16.30 น.
- วันศุกร์   เวลา 13.00 – 16.30 น.
ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

การติดต่องานทะเบียน
๒. การขอเอกสารทางการศึกษา
๒.๑ นักเรียนปัจจุบัน

  • การยื่นคำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)


๑. นักเรียนต้องกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง ให้ชัดเจนลงในสมุดบันทึกการขอหลักฐานทางการเรียนด้วยตนเอง
๒. นักเรียนต้องแนบรูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. (ไม่รวมกรอบ) ชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และต้องไม่เป็นรูปถ่ายโพลารอยด์ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์หรือภาพสแกน และเขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวนักเรียนหลังรูปถ่ายทุกใบ (รูปใช้ตามจำนวนเอกสารที่ขอ)
๓. รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องแล้ว ๓ วันทำการ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ไม่นับวันหยุดราชการ
๔. นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน/ชุดพละตามระเบียบของโรงเรียนให้เรียบร้อยเมื่อมาติดต่อกับงานทะเบียน-วัดผลทุกครั้ง
๕. นักเรียนทุกคนควรวางแผนการทำเรื่องขอเอกสารไว้ล่วงหน้ามิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร


  •  การยื่นคำร้องขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ.๗)


๑. นักเรียนต้องกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง ให้ชัดเจนลงในสมุดบันทึกการขอหลักฐานทางการเรียนด้วยตนเอง
๒. นักเรียนต้องแนบรูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. (ไม่รวมกรอบ) ชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และต้องไม่เป็นรูปถ่ายโพลารอยด์ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์หรือภาพสแกน และเขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวนักเรียนหลังรูปถ่ายทุกใบ (รูปใช้ตามจำนวนเอกสารที่ขอ)
๓. รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องแล้ว ๓ วันทำการ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ไม่นับวันหยุดราชการ
๔. นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน/ชุดพละตามระเบียบของโรงเรียนให้เรียบร้อยเมื่อมาติดต่อกับงานทะเบียน-วัดผลทุกครั้ง
๕. นักเรียนทุกคนควรวางแผนการทำเรื่องขอเอกสารไว้ล่วงหน้ามิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร


  • การยื่นคำร้องขอใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)


๑. นักเรียนต้องกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง ให้ชัดเจนลงในสมุดบันทึกการขอหลักฐานทางการเรียนด้วยตนเอง
๒. นักเรียนไม่ต้องแนบรูปถ่าย
๓. รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องแล้ว ๓ วันทำการ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ไม่นับวันหยุดราชการ
๔. นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน/ชุดพละตามระเบียบของโรงเรียนให้เรียบร้อยเมื่อมาติดต่อกับงานทะเบียน-วัดผลทุกครั้ง
๕. นักเรียนทุกคนควรวางแผนการทำเรื่องขอเอกสารไว้ล่วงหน้ามิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ ๑ ขอเอกสารได้จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
             ภาคเรียนที่ ๒ ขอเอกสารได้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม

ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

๒.๒ สำหรับศิษย์เก่า
๑. เขียนคำร้องขอเอกสารที่ห้องทะเบียน
๒. ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๓. ถ้าต้องการขอเอกสารการจบการศึกษา ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • ศิษย์เก่าที่ใช้ใบ รบ. (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม
๑. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว (ไม่รวมกรอบ) จำนวน ๒ รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ติดเครื่องหมายใดๆ และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
๒. ใบแจ้งความเอกสารหาย จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แต่ถ้าเอกสารชำรุดให้นำเอกสารฉบับเดิมมาแสดงทางโรงเรียนจะออกเอกสารใหม่
๔. รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน ๗ วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ


  • ศิษย์เก่าที่ใช้ใบ ปพ. (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)              

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม
๑. รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. (ไม่รวมกรอบ) จำนวน ๒ รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ติดเครื่องหมายใดๆ และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
๒. ใบแจ้งความเอกสารหาย จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แต่ถ้าเอกสารชำรุดให้นำเอกสารฉบับเดิมมาแสดงทางโรงเรียนจะออกเอกสารใหม่
๔. รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน ๗ วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ

๓. การขอย้ายสถานศึกษา/ลาออก

  • การยื่นคำร้องขอย้ายสถานศึกษา/ลาออก

๑. ผู้ปกครองเขียนคำร้องขอย้ายสถานศึกษา/ลาออก ด้วยตัวบรรจง ให้ชัดเจน
๒. แนบรูปถ่ายของนักเรียนขนาด ๓ x ๔ ซม. (ไม่รวมกรอบ) จำนวน ๒ รูป           ใส่ชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และต้องไม่เป็นรูปถ่ายโพลารอยด์ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์หรือภาพสแกน และเขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวนักเรียนหลังรูปถ่ายทุกใบ
๓. นักเรียนตรวจสอบผลการเรียนว่ามีผลการเรียนเป็น ๐ , ร , มส และ มผ. หรือไม่ ถ้ายังมีผลการเรียนเป็น ๐ , ร , มส และ มผ ให้นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้ผ่านก่อน
๔. หากนักเรียนย้ายระหว่างภาคเรียน นักเรียนต้องดำเนินการขอคะแนนเก็บและเวลาเรียนทุกรายวิชาให้เรียบร้อย (ปพ.๖)
๕. ผู้ปกครองตรวจสอบค่าบำรุงสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่การเงิน
๖. รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องแล้ว ๓ – ๕ วันทำการ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน     ไม่นับวันหยุดราชการ
๗. นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน/ชุดพละตามระเบียบของโรงเรียนให้เรียบร้อยเมื่อมาติดต่อกับงานทะเบียน-วัดผลทุกครั้ง
Reaction:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

▷ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกษม เกตุดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

▷ติดต่อผู้อำนวยการ

Name

Email *

Message *

Best Practice

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ผลงานครู

โครงการหรือนโยบาย สพฐ.

▷หมวดหมู่

News กิจกรรม นักเรียน ครู โรงเรียน การอบรม วิชาการ ชุมชน อำเภอวัดสิงห์ ประชุม บริจาค ลูกเสือเนตรนารี ศาสนา ทวิศึกษา ผู้อำนวยการ กีฬา ทุนการศึกษา นิเทศ ผู้บริหาร รางวัล เกียรติบัตร ไทยเบฟ Partnership School กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ประเพณี พระมหากษัตริย์ อาชีพ กรรมการนักเรียน การงานอาชีพ กิจกรรมลดเวลาเรียน นักกีฬา ประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน แนะแนว จบการศึกษา นำเสนอผลงาน นิทรรศการ ประกวดแข่งขัน ประกาศ ประชุมครู ประเมิน ประเมินครู ผู้ปกครองนักเรียน ศิลปหัตถกรรม โครงการ Open House SMT การแสดง คณิตศาสตร์ งานทะเบียน งานพยาบาล ติวโอเน็ต ทัศนศึกษา ประกวด ประชุมผู้ปกครอง ปัจฉิมนิเทศ ภาษาต่างประเทศ ระดับภาค รับมอบ รางวัลพระราชทาน รูปภาพ วัฒนธรรม วันครู วิทยาการคำนวณ ศิลปะ ศูนย์ฯการงานฯชัยนาท สสวท. สหวิทยาเขตธรรมจักร สอวน. สังสรรค์ ห้องเรียนพิเศษ อำลาครู เกษียณ เข้าค่าย เด็กและเยาวชน เปิดโลกวิชาการ โบราณ โรตาแร็ค

ติวฟรีดอทคอม

ส่งข่าวเพื่ออัพขึ้นเว็บโรงเรียน

คลิกเพื่อส่งข่าว *จำเป็นต้องเข้าระบบ Gmail

ขอใช้/กู้คืน อีเมล์โรงเรียน

สำหรับครูและนักเรียน
► Google/Gmail >> @watsingschool.ac.th
► Microsoft/Office 365 >> @watsing.ac.th

▷ท่านเข้ามาคนที่

▷สถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2523, 2527 และ 2558

▷วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

เครื่องมือช่วยสร้าง คิวอาร์โค้ด


วิธีใช้:

1. กรณี อัพโหลดไฟล์ เช่น Word Excel PowerPoint PDF >>เข้า Google Drive เข้าไปที่ drive.google.com (จำเป็นต้องเข้าระบบ Gmail หรือ G Suite) >> อัพโหลดไฟล์ที่ต้องการ >> แชร์ลิงค์หรือ URL ออกมาใส่ในช่องสร้าง QR Code ด้านบนซ้ายนี้ (วิธีใช้ G Drive)
2. พิมพ์ข้อความ หรือวาง URL ลงในช่องซ้าย แล้ว บันทึก QR Code ไปใช้ได้ทันที (สั้น กระชับ ย่อ = สแกนง่าย)
3.หากไม่มี Gmail หรือ G suite ให้สมัครขอใช้ที่นี่
สแกน QR Code อย่างไร ขณะที่เรากำลังเปิดดูอยู่ในมือถือเพียงเครื่องเดียว? QR Scanner

▷เฟซบุ๊ค แฟนเพจ

▷กีฬาเด่น : ระดับประเทศ


แชมป์วอลเลย์บอลชายหาดระดับประเทศ

▷ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

▷เรื่องน่าสนใจ

▷ตัวอย่างนักเรียนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆ

การศึกษาต่อ