รับสมัคร ครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดการสมัครที่ 0910294089 (อัพเดทเมื่อ 25 เม.ย. 62)

นักเรียน ติด 0 ร มส มผ

นักเรียนม.3 และ ม.6 ที่ยังติด 0 ร มส มผ ให้ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนภายในวันที่ 8 พ.ค. 62 หากไม่แก้ไขจะไม่สำเร็จการศึกษา และจะไม่ได้รับวุฒิการศึกษา


Back to Shool

เปิดเรียน 7 พ.ค. 62

 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2561
นายกิตติ บินชัย                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ประธานกรรมการสถานศึกษา
นายวิเชียร เรืองโพธิ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
นายวิเวก ก๊กศรี                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
นายธวัชชัย แต้ประยูร             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
นายสำราญ แข่งธัญกิจ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
นายเอกราช ตันศิริ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
นายจักรวาล ภูพงษ์พานิช       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
พระครูสังฆรักษ์วินัย วฑฺฒโน  ผู้แทนพระภิกษุ                                     กรรมการ
ร.ต.ต.พนม มากทรัพย์             ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่                กรรมการ
นางนัยนา พรตด้วง                  ผู้แทนครู                                              กรรมการ
นายไพรัชน์ ชะเอมไทย           ผู้แทนองค์กรชุมชน                              กรรมการ
นางสาวพูลสิทธิ์ หล่อทอง       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ
นางดวงดาว เงินปาน               ผู้แทนผู้ปกครอง                                   กรรมการ
นายณัฐพงศ์ พึ่งสำเภา            ผู้แทนศิษย์เก่า                                     กรรมการ
นายเกษม เกตุดี                      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์                 กรรมการและเลขานุการ
Last update: 27 Nov 2018
--------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2560
นางเกษมสิริ จิตรจุน               ประธานกรรมการสถานศึกษา
ดร.พิเชฐร์ วันทอง                  รองประธานฯ
นายสมเกียรติ วงศ์สมุท          รองประธานฯ
นางนงเยาว์ หนุคำแหง           กรรมการ
นางทองอยู่ ศุภปัญญาพงษ์    กรรมการ
นางสาวสมจิตร ศักดิ์สูง          กรรมการ
นายปิยะ ทองวัฒนา               กรรมการ
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ สุขทรัพย์  กรรมการ
นายณัฐพงศ์ พึ่งสำเภา          กรรมการ
นายมาโนชญ์ สีสด                กรรมการ
นายละออ จีนเมือง                กรรมการ
พระมหาสมบัติ                      กรรมการ
นางเลี่ยงเอ็ง แซ่เซียว           กรรมการ
นางบัวผาย สมพงษ์              กรรมการ
นายฑิฆัมพร สุวรรณภาพ      กรรมการ
นางวสุกานต์ ธีรภัทกร           กรรมการและเลขานุการ
--------------------------------------------------------------------------------
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2559
นางเกษมสิริ จิตรจุน               ประธานกรรมการสถานศึกษา
ดร.พิเชฐร์ วันทอง                  รองประธานฯ
นายสมเกียรติ วงศ์สมุท          รองประธานฯ
นางนงเยาว์ หนุคำแหง           กรรมการ
นางทองอยู่ ศุภปัญญาพงษ์    กรรมการ
นางสาวสมจิตร ศักดิ์สูง          กรรมการ
นายปิยะ ทองวัฒนา               กรรมการ
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ สุขทรัพย์  กรรมการ
นายณัฐพงศ์ พึ่งสำเภา          กรรมการ
นายมาโนชญ์ สีสด                กรรมการ
นายละออ จีนเมือง                กรรมการ
พระมหาสมบัติ                      กรรมการ
นางเลี่ยงเอ็ง แซ่เซียว           กรรมการ
นางบัวผาย สมพงษ์              กรรมการ
นายฑิฆัมพร สุวรรณภาพ      กรรมการ
นางวสุกานต์ ธีรภัทกร           กรรมการและเลขานุการ
--------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2558
นางเกษมสิริ จิตรจุน               ประธานกรรมการสถานศึกษา
ดร.พิเชฐร์ วันทอง                  รองประธานฯ
นายสมเกียรติ วงศ์สมุท          รองประธานฯ
นางนงเยาว์ หนุคำแหง           กรรมการ
นางทองอยู่ ศุภปัญญาพงษ์    กรรมการ
นางสาวสมจิตร ศักดิ์สูง          กรรมการ
นายปิยะ ทองวัฒนา               กรรมการ
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ สุขทรัพย์  กรรมการ
นายณัฐพงศ์ พึ่งสำเภา          กรรมการ
นายมาโนชญ์ สีสด                กรรมการ
นายละออ จีนเมือง                กรรมการ
พระมหาสมบัติ                      กรรมการ
นางเลี่ยงเอ็ง แซ่เซียว           กรรมการ
นางบัวผาย สมพงษ์              กรรมการ
นายฑิฆัมพร สุวรรณภาพ      กรรมการ
นางวสุกานต์ ธีรภัทกร           กรรมการและเลขานุการ
--------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2557
นางเกษมสิริ จิตรจุน               ประธานกรรมการสถานศึกษา
ดร.พิเชฐร์ วันทอง                  รองประธานฯ
นายสมเกียรติ วงศ์สมุท          รองประธานฯ
นางนงเยาว์ หนุคำแหง           กรรมการ
นางทองอยู่ ศุภปัญญาพงษ์    กรรมการ
นางสาวสมจิตร ศักดิ์สูง          กรรมการ
นายปิยะ ทองวัฒนา               กรรมการ
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ สุขทรัพย์  กรรมการ
นายณัฐพงศ์ พึ่งสำเภา          กรรมการ
นายมาโนชญ์ สีสด                กรรมการ
นายละออ จีนเมือง                กรรมการ
พระมหาสมบัติ                      กรรมการ
นางเลี่ยงเอ็ง แซ่เซียว           กรรมการ
นางบัวผาย สมพงษ์              กรรมการ
นายฑิฆัมพร สุวรรณภาพ      กรรมการ
นางวสุกานต์ ธีรภัทกร           กรรมการและเลขานุการ
--------------------------------------------------------------------------------


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2556
นางเกษมสิริ จิตรจุน               ประธานกรรมการสถานศึกษา
ดร.พิเชฐร์ วันทอง                  รองประธานฯ
นายสมเกียรติ วงศ์สมุท          รองประธานฯ
นางนงเยาว์ หนุคำแหง           กรรมการ
นางทองอยู่ ศุภปัญญาพงษ์    กรรมการ
นางสาวสมจิตร ศักดิ์สูง          กรรมการ
นายปิยะ ทองวัฒนา               กรรมการ
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ สุขทรัพย์  กรรมการ
นายณัฐพงศ์ พึ่งสำเภา          กรรมการ
นายมาโนชญ์ สีสด                กรรมการ
นายละออ จีนเมือง                กรรมการ
พระมหาสมบัติ                      กรรมการ
นางเลี่ยงเอ็ง แซ่เซียว           กรรมการ
นางบัวผาย สมพงษ์              กรรมการ
นายฑิฆัมพร สุวรรณภาพ      กรรมการ
นางวสุกานต์ ธีรภัทกร           กรรมการและเลขานุการ
--------------------------------------------------------------------------------


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ ปี 2555
1. นายสนุ่น แสงเขียว                 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ พงษ์พานิช     รองประธานกรรมการ
3. ผู้ใหญ่ไฉน โตโม                    กรรมการ
4. พระมหาจำนง ปรภสสโร         กรรมการ
5. นายนิพนธ์ จิรการพงศ์            กรรมการ
6. นายปิยะ ทองวัฒนา                กรรมการ
7. นายจักรวาล ภูพงษ์พานิช       กรรมการ
8. นางนงเยาว์ หณุคำแหง          กรรมการ
9. นางสุยย้ง สุขศรีชวลิตร           กรรมการ
10. นางพัชรภรณ์ ศรีชัย              กรรมการ
11. นายประกิจ สงข์ขำ                กรรมการ
12. นางสมจิตร ศักดิ์สูง               กรรมการ
13. นางวสุกานต์ ธีรภัทกร           กรรมการและเลขาณุการ

--------------------------------------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

▷ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกษม เกตุดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

▷ติดต่อผู้อำนวยการ

Name

Email *

Message *

Banner

Best Practice

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ผลงานครู

โครงการหรือนโยบาย สพฐ.

▷หมวดหมู่

News กิจกรรม นักเรียน ครู โรงเรียน การอบรม วิชาการ ชุมชน อำเภอวัดสิงห์ ประชุม บริจาค ลูกเสือเนตรนารี ศาสนา ทวิศึกษา ผู้อำนวยการ ไทยเบฟ Partnership School กีฬา ทุนการศึกษา นิเทศ ผู้บริหาร รางวัล เกียรติบัตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดูแลและช่วยเหลือนักเรียน นักกีฬา ประกาศ ประเพณี พระมหากษัตริย์ ศึกษาดูงาน อาชีพ กรรมการนักเรียน การงานอาชีพ กิจกรรมลดเวลาเรียน ประชาสัมพันธ์ ประชุมครู แนะแนว งานทะเบียน จบการศึกษา นำเสนอผลงาน นิทรรศการ ประกวดแข่งขัน ประเมิน ประเมินครู ผู้ปกครองนักเรียน ศิลปหัตถกรรม โครงการ โรตาแร็ค Open House SMT การแสดง คณิตศาสตร์ งานพยาบาล ติวโอเน็ต ทัศนศึกษา นักการ นักเรียนใหม่ ประกวด ประชุมผู้ปกครอง ปัจฉิมนิเทศ ผลการเรียน ภาษาต่างประเทศ ระดับภาค รับมอบ รางวัลพระราชทาน รูปภาพ วัฒนธรรม วันครู วิทยาการคำนวณ ศิลปะ ศูนย์ฯการงานฯชัยนาท สสวท. สหวิทยาเขตธรรมจักร สอวน. สังสรรค์ ห้องเรียนพิเศษ อบรม อำลาครู เกษียณ เข้าค่าย เด็กและเยาวชน เปิดโลกวิชาการ โบราณ โรตารี

ติวฟรีดอทคอม

ส่งข่าวเพื่ออัพขึ้นเว็บโรงเรียน

คลิกเพื่อส่งข่าว *จำเป็นต้องเข้าระบบ Gmail

ขอใช้/กู้คืน อีเมล์โรงเรียน

สำหรับครูและนักเรียน
► Google/Gmail >> @watsingschool.ac.th
► Microsoft/Office 365 >> @watsing.ac.th

▷ท่านเข้ามาคนที่

▷สถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2523, 2527 และ 2558

▷วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

เครื่องมือช่วยสร้าง คิวอาร์โค้ด


วิธีใช้:

1. กรณี อัพโหลดไฟล์ เช่น Word Excel PowerPoint PDF >>เข้า Google Drive เข้าไปที่ drive.google.com (จำเป็นต้องเข้าระบบ Gmail หรือ G Suite) >> อัพโหลดไฟล์ที่ต้องการ >> แชร์ลิงค์หรือ URL ออกมาใส่ในช่องสร้าง QR Code ด้านบนซ้ายนี้ (วิธีใช้ G Drive)
2. พิมพ์ข้อความ หรือวาง URL ลงในช่องซ้าย แล้ว บันทึก QR Code ไปใช้ได้ทันที (สั้น กระชับ ย่อ = สแกนง่าย)
3.หากไม่มี Gmail หรือ G suite ให้สมัครขอใช้ที่นี่
สแกน QR Code อย่างไร ขณะที่เรากำลังเปิดดูอยู่ในมือถือเพียงเครื่องเดียว? QR Scanner

▷เฟซบุ๊ค แฟนเพจ

▷กีฬาเด่น : ระดับประเทศ


แชมป์วอลเลย์บอลชายหาดระดับประเทศ

▷ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

▷เรื่องน่าสนใจ

▷ตัวอย่างนักเรียนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆ

การศึกษาต่อ