Animation - Scroll IMG (yes/no)

header ads

ทำเนียบผู้บริหาร

...อยู่ระหว่างการอัพเดทภาพถ่าย...

ลำดับที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งพ.ศ.
1นายสนุ่น กองแพรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่2498 – 2499
2นายสังวร สุขเสงี่ยมครูใหญ่2499 – 2518
3นายจำรัส ลอยมาครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่2519 - 2520
4นายสุเทพ วินิจฉัยอาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ2521 - 2528
5นายสนิท แถมพยัคฆ์ผู้อำนวยการ2529 - 2531
6นายโกศล สุพรรณกุลผู้อำนวยการ2532 - 2539
7นายพิจักขณ์ไชย แสงดอกไม้ผู้อำนวยการ20 พ.ย. 2539 – 29 ม.ค. 2541
8นายธนิต มนฑาผู้อำนวยการ30 ม.ค. 2541 – 14 มี.ค. 2542
9นายเอกสิทธิ์ ใจแสนผู้อำนวยการ15 มี.ค. 2542 – 25 พ.ย. 2542
10นายศุภโรจน์ เนยคำผู้อำนวยการ25 พ.ย. 2542 – 13 พ.ย. 2543
11นายมนู สืบพงษ์พันธุ์ผู้อำนวยการ13 พ.ย. 2543 - 4 ต.ค. 2547
12นายสุพล ขยันการนาวีผู้อำนวยการ4 ต.ค. 2547 – 14 ก.พ. 2551
13นางสาวเฉิดฉัน จันทร์งามผู้อำนวยการ14 ก.พ. 2551-14 ก.พ.2554
14นางวสุกานต์ ธีรภัทกรผู้อำนวยการ14 ก.พ. 2554 - 30 ก.ย. 2560
15          นางศรีสถาพร สุพรรณกุล       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2561
16          นายเกษม เกตุดี                     ผู้อำนวยการ                          21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

Last update: 20181217

Post a Comment

0 Comments