Animation - Scroll IMG (yes/no)

header ads

บุคลากร

Last update: Mar 25, 2019

ผู้บริหารสถานศึกษา
นายเกษม เกตุดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์


นางศิริวรรณ ผุดผ่อง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางพรศรี วัฒนะเขตการณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายไชโย จีนวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายภาคภูมิ ฉิมพาลี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นายทิฆัมพร สุวรรณภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายเก่งกาจ จริงจังชนังกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายกฤษฎา แร่จั่น

นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์

นายเจษฎา ดีนาน

นางสาวจรรยพร โตอ้น

นางสาวสายฝน อยู่กรุง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเจริญรัตน์ จงสัมฤทธิ์ดี

นางสาวน้ำผึ้ง ชุ่มชวย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีกิจ โพพันทะราช

นางสาวคมคาย กุมภัณฑ์
ครูอัตราจ้าง

นางนัยนา พรตด้วง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายวีรพล ช้อยกิ่ง

นางศิริวรรณ ผุดผ่อง

นางสาวสุรัตน์ ธูปทอง

นางสาวพฤษภา พรสวัสดิ์

นางสาวศิริพร ศรีวงษ์ญาติดี

ว่าที่ร้อยตรีคุณากร ปกป้อง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกชพร ไทยประสงค์

นายอัศวิน สาสิงห์
นางสาวปัทธิมา กลมดี

นายสิรายุ เสือคุ้ม
ครูอัตราจ้าง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางพรศรี วัฒนะเขตการณ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุสรา จิตรแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายทิฆัมพร สุวรรณภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุล

นายฉลอง นุชอยู่

นางสาวสุทธาศิณี กมลศิลป์
(พนักงานราชการ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายภาคภูมิ ฉิมพาลี

นายจำรุญ ปั้นดี

นายก้องนคร สิงห์คำ

นางสาวนงลักษณ์ เนี่ยมมา

นางสาวทิพย์พวัล สุขสุด

นางสาวสุภัค พันมะลี

นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์

นางสายฝน ศักดิ์สิริโกศล
หัวหน้าภาษาต่างประเทศ

นางนงลักษณ์ ยศสมบัติ

นางสาวสิรินุช ฉายประทีป

ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์ แสงคำ

นายวทัญญู ตั่งสินชัย

Mr. Hugo Venter
ครูต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ครูบรรณารักษ์
นายอาทร ไทยป้อม

ครูแนะแนว
นายไชโย จีนวงศ์

นางวัฒนา วังบุญ
ข้าราชการบำนาญ ครูอัตราจ้างธุรการ
นายนิวัฒน์ ศรีสุข


นายมานะ หินแก้ว

นายชวลิต พุ่มใย

นายพงษ์ศักดิ์ แย้มสังข์แม่บ้าน 
นางมาลี ยาน้อย


Post a Comment

0 Comments