Animation - Scroll IMG (yes/no)

header ads

บุคลากร

Last update: Nov 18, 2019

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายรชต ปานสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์


นางศิริวรรณ ผุดผ่อง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางพรศรี วัฒนะเขตการณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายไชโย จีนวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายภาคภูมิ ฉิมพาลี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นายทิฆัมพร สุวรรณภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายกฤษฎา แร่จั่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายเก่งกาจ จริงจังชนังกูล

นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์

นายเจษฎา ดีนาน

นางสาวจรรยพร โตอ้น

นางสาวน้ำผึ้ง ชุ่มชวย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเจริญรัตน์ จงสัมฤทธิ์ดี

นางสาวสายฝน อยู่กรุง

ว่าที่ ร.ต.หญิงมณีกิจ โพพันทะราช

นางสาวคมคาย กุมภัณฑ์

นางนัยนา พรตด้วง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางศิริวรรณ ผุดผ่อง

นางสาวสุรัตน์ ธูปทอง

นางสาวพฤษภา พรสวัสดิ์

นางสาวศิริพร ศรีวงษ์ญาติดี

ว่าที่ ร.ต.คุณากร ปกป้อง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกชพร ไทยประสงค์

นายอัศวิน สาสิงห์
นางสาวปัทธิมา กลมดี

นางการเกตุ อาจผึ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางพรศรี วัฒนะเขตการณ์

ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสรา จิตรแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทิฆัมพร สุวรรณภาพ

นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุล

นางสาวสุทธาศิณี กมลศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายภาคภูมิ ฉิมพาลี

นายจำรุญ ปั้นดี

นายก้องนคร สิงห์คำ

นางสาวนงลักษณ์ เนี่ยมมา

นางสาวทิพย์พวัล สุขสุด

ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ภัทรนานากุล

นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์

นางสายฝน ศักดิ์สิริโกศล
หัวหน้าภาษาต่างประเทศ

นางนงลักษณ์ ยศสมบัติ

นางสาวสิรินุช ฉายประทีป

นางสาววรรณพร พรรณศุภมิตร


ว่าที่ ร.ต.หญิงธิดารัตน์ แสงคำ

นายวทัญญู ตั่งสินชัย

Mr. Hugo Venter
ครูต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวกนกพร สุวรรณโชติ
(ภาษาจีน)


ครูบรรณารักษ์
นายอาทร ไทยป้อม

ครูแนะแนว
นายไชโย จีนวงศ์

นางวัฒนา วังบุญ
ข้าราชการบำนาญ 

ธุรการ
นายนิวัฒน์ ศรีสุข


นายมานะ หินแก้ว

นายชวลิต พุ่มใย

นายพงษ์ศักดิ์ แย้มสังข์แม่บ้าน 
นางมาลี ยาน้อย

นางสาวละมัย อยู่โต


Post a Comment

0 Comments